Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov  je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť AustrianGrass s.r.o., spol. s.r.o., so sídlom Žitavská 78, 941 03 Úľany nad Žitavou, IČO: 51841339 (ďalej ako „Austrian Grass“), ako veľkoobchodník pre partnerov v jej pôsobnosti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.austriangrass.com (ďalej ako „naše webové stránky“)  a s nimi súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť  Austrian Grass nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

V prípade, že kontaktujete predajcu prostredníctvom odkazov na našich stránkach, spoločnosť Austrian Grass  nespracúva osobné údaje, ktoré týmto spôsobom odošlete konkrétnemu predajcovi. Za ich spracúvanie zodpovedá predajca.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok ( právneho základu – oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Austrian Grass ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

1  Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

1.1   Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[1].

1.2   Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb  – sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní  alebo na základe splnenia iných zákonných podmienok.

1.3   Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám. Spoločnosť Austrian Grass neposkytuje tretím stranám – napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

[1] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2  Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov

2.1   Vaše údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

2.2  Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania.

2.3   Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našich webových stránkach a ich používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

3  Účely spracúvania osobných údajov

3.1   Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účel zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými s kúpou alebo opravou vozidla, ak ste nám na také spracúvanie udelili súhlas. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania vášho vzťahu k sieti predajcov alebo autorizovaných servisov, s cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb, alebo do doby, kedy svoj súhlas odvoláte.

3.2    Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe zmluvy (predzmluvný vzťah), ktorej ste jednou zo zmluvných strán, v prípade kúpy predvádzacieho vozidla. Zmluvy sú uchovávané po dobu 10 rokov z dôvodu plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa (účtovníctvo).

3.3    V prípade, že sa zapojíte do Spotrebiteľskej súťaže, budeme vaše osobné údaje spracúvať na tento účel na základe Vášho súhlasu. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v štatúte súťaže (napr. „šeková knižka“).

3.3    Je v oprávnenom záujme Austrian Grass spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, že sa na nás obrátite so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie Vášho podnetu/sťažnosti/žiadosti s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti.

3.4    Na základe Vášho súhlasu, v prípade ak nám prostredníctvom kontaktného formuláru pošlete svoje osobné údaje, môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom zaslania magazínu. Vaše osobné údaje spracúvame počas doby, po ktorú bude spoločnosť Austrian Grass magazín vydávať a distribuovať, resp. do odvolania Vášho súhlasu.

3.5   Na splnenie zákonnej povinnosti spracúvame vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správa a fakturácia ceny za poskytnuté služby a tovary, spracúvanie účtovných a daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3.6  Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať na účely poskytovania služieb elektronickej komunikácie alebo platobných transakcií (na základe osobitných zákonov upravujúcich platobné transakcie); výmeny údajov medzi prevádzkovateľmi služieb elektronických komunikácií, ktoré zabezpečujú prístup k telekomunikačným sieťam (spracúvanie prebieha na základe telekomunikačného zákona), prevádzku informačných systémov a prevádzku kamerových systémov (na účel ochrany majetku, zdravia a života a na účel prijatia opatrení pre sieťovú bezpečnosť, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa).

3.7   Vo veľmi špecifických prípadoch môže spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje s cieľom uplatňovania právnych nárokov, čo je v jej oprávnenom záujme.

3.8    Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho ukončení, v súlade s požiadavkami osobitných predpisov upravujúcich daňové povinnosti. Vaše osobné údaje tiež spracúvame na účely plnenia povinností spoločnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4   Zodpovedná osoba

4.1   Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mail: info@austriangrass.com

Korešpondenčná adresa: Austrian Grass, spol. s r.o., Žitavská 78, 941 03 Úľany nad Žitavou

5   Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

5.1   Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

5.2   Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.  Ak ste si zriadili používateľský účet, môžete k svojim osobným údajom pristúpiť kedykoľvek a tieto sami opraviť alebo doplniť. Okrem toho môžete používateľský účet kedykoľvek zatvoriť.

5.3   Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

5.4   Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

5.5   Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

5.6   Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

5.7   Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

5.8   Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.