Reklamačný poriadok

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1.1    Tento reklamačný poriadok vydáva obchodná spoločnosťou AustrianGrass s.r.o., Žitavská   451/78, 941 03 Úľany nad Žitavou, IČO: 51 841 339, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 48100/N (ďalej ako „Predávajúci“) v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. (ďalej ako „Reklamačný poriadok“).  

 

1.2    Reklamačný poriadok upravuje podmienky a pôsob uplatňovania zodpovednosti za vady tovaru predávaného alebo služieb poskytovaných Predávajúcim spotrebiteľom.

 

1.3    Reklamačný poriadok sa vzťahuje na zmluvy uzavreté s fyzickou osobou, ktorá je spotrebiteľom, t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej ako „Kupujúci“).

 

1.4    Reklamačný poriadok sa vzťahuje tak na zmluvy uzatvorené s Kupujúcim na diaľku ako aj na zmluvy uzatvorené s Kupujúcim v prevádzkových priestoroch Predávajúceho (ďalej ako „Zmluva“).

 

1.5    Pre účely tohto Reklamačného poriadku sa rozumie:

 

1.5.1    Zmluvou uzatvorenou na diaľku zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, najmä využitím telefónu a elektronickej pošty (Email-u),

 

1.5.2    Zmluvou uzatvorenou v prevádzkových priestoroch Predávajúceho zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho v priestoroch predajného miesta Predávajúceho nachádzajúceho sa v obci Mojzesovo, ktoré je umiestnené oproti budove základnej školy situovanej na adrese Mojzesovo č. 505, 941 04  Mojzesovo (ďalej ako „Prevádzkové priestory“),

 

1.5.3    Tovarom nové, použité alebo upravené tovary, veci a výrobky určené  Predávajúcim  na ponuku Kupujúcemu (ďalej ako „Tovar“), najmä trávne koberce z vlastnej pestovateľskej činnosti Predávajúceho,

 

1.5.4    Službou odborné činnosti Predávajúceho určené Predávajúcim na ponuku Kupujúcemu (ďalej ako „Služba“), predovšetkým činnosti v oblasti realizácie záhrad a pokladania  trávnych kobercov,

 

1.5.5    Orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Slovensko, IČO: 17 33 19 27, adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A,  827 99  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 32.

1.6    Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie.

 

1.7    V súlade s ustanovením § 2 zákona č. 250/2007 Z.z. sa reklamáciou pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru (výrobku) alebo služby (ďalej ako „Reklamácia“).

 

1.8    Reklamačný poriadok poskytuje informácie o podmienkach zodpovednosti  Predávajúceho z vád Tovaru a Služieb, o podmienkach a spôsobe Reklamácie, informáciu o tom, kde je možné Reklamáciu uplatniť a o záručných opravách.

 

1.9    Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi  Predávajúcim a Kupujúcim, a to v rozsahu v akom sa neodchyľuje od ustanovení záväznej objednávky.

 

1.10 Reklamačný poriadok je dostupný v Prevádzkových priestoroch Predávajúceho na viditeľnom mieste dostupnom Kupujúcemu ako aj zverejnený a sprístupnený na voľné stiahnutie na webovej stránke Predávajúceho www.austriangrass.com (ďalej ako „Web stránka“).

Článok 2

Práva Kupujúceho

 

2.1    Kupujúcemu ako spotrebiteľovi patria spotrebiteľské práva vyplývajúce z osobitných právnych predpisov, najmä zo zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z. ako aj z ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v z.n.p. (ďalej ako „Občiansky zákonník“).

 

2.2    Kupujúci má, okrem iného, spotrebiteľské právo na tovar (výrobky) a služby v bežnej kvalite[1], právo byť poučený o zodpovednosti predávajúceho podľa ustanovení §§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka, právo na uplatnenie Reklamácie ako aj právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru.

 

2.3    Kupujúci má súčasne spotrebiteľské právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v intenciách zákona č. 391/2015 Z.z.

 

Článok 3

Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru

 

3.1    Uzatvorením Zmluvy vzniká Kupujúcemu právo na dodanie tovaru v požadovanej, prípadne právnymi predpismi ustanovenej kvalite, akosti, množstve, miere alebo hmotnosti a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. 

 

3.2    Ak to povaha tovaru pripúšťa, má Kupujúci právo, aby sa tovar pred ním prekontroloval alebo aby sa mu jeho činnosť predviedla.

 

3.3    Ak treba, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je Predávajúci povinný Kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak Predávajúci si nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť Kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

 

3.4    Tovar, ktorý má vady, ktoré nebránia, aby sa mohol užívať na určený účel, Predávajúci predáva za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadného tovaru; v takomto prípade je Predávajúci povinný Kupujúceho upozorniť, že tovar má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.

 

3.5    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí (napr. rolky trávneho koberca), alebo o použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka) podľa bodu 3.10 nižšie.

 

3.6    Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí (napr. rolky trávneho koberca) sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

 

3.7    Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru:

 

3.7.1    spočívajúce v bežnom opotrebení alebo spôsobené bežným opotrebením Tovaru,

3.7.2    spôsobené nevhodným spôsobom montáže, aplikácie alebo používania Tovaru Kupujúcim, resp. montážou, aplikáciou alebo používaním Tovaru Kupujúcim v rozpore s poučením o hlavných vlastnostiach Tovaru, s ktorým bol Kupujúci preukázateľne oboznámený,

3.7.3    nedodržaním zásad správneho používania Tovaru, resp. nedodržaním zásad správnej starostlivosti o Tovar, s ktorým bol Kupujúci preukázateľne oboznámený, alebo

3.7.4    spôsobené mechanickým poškodením Tovaru.

 

3.8    Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

 

3.9    Pri Tovare predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

3.10 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci (Tovare), jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitý Tovar, záručná doba je 12 mesiacov.

 

3.11 Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

3.12 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak má Tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 

3.13 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci avšak môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci (Tovaru), alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec (Tovar) za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

3.14 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec (Tovar)  mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec (Tovar) riadne užívať.

 

3.15 Ak ide o iné neodstrániteľné vady /t.j. najmä vady, ktoré nebránia tomu, aby sa vec (Tovar) mohla riadne užívať ako vec bez vady/, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci (Tovaru).

 

3.16 Ak vec (Tovar) predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec (Tovar) má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

3.17 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe; inak práva zaniknú.

 

3.18 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec (Tovar) prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

 

3.19 Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

3.20 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci (Tovaru). To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Článok 4

Zodpovednosť Predávajúceho za vady Služieb

 

4.1    Uzatvorením Zmluvy vzniká Kupujúcemu právo na dodanie služby v požadovanej, prípadne právnymi predpismi ustanovenej kvalite a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. 

 

4.2    Ak treba, aby sa pri užívaní veci zhotovovanej na zákazku, veci opravovanej alebo upravovanej na objednávku Kupujúceho zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je Predávajúci povinný Kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.  

 

Zhotovovanie veci na zákazku

 

4.3    Pri poskytovaní Služieb spočívajúcich v zhotovovaní veci na zákazku Predávajúci zodpovedá za vady veci zhotovovanej na zákazku, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, ak záručná doba nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak.

 

4.4    Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci a ak Kupujúci prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

 

4.5    Predávajúci nezodpovedá za vady:

4.5.1    spôsobené nesprávnou starostlivosťou, manipuláciou alebo údržbou veci,

4.5.2    spôsobené nepriaznivými externými vplyvmi (najmä poveternostnými vplyvmi, prírodnými škodcami, alebo zvieratami),

4.5.3    spočívajúce v bežnom opotrebení alebo spôsobené bežným opotrebením,

4.5.4    spôsobené nevhodným spôsobom používania veci Kupujúcim v rozpore s poučením o hlavných vlastnostiach veci, s ktorým bol Kupujúci preukázateľne oboznámený,

4.5.5    nedodržaním zásad správneho používania veci, resp. nedodržaním zásad správnej starostlivosti o vec, s ktorým bol Kupujúci preukázateľne oboznámený, alebo

4.5.6    spôsobené mechanickým poškodením veci.

 

4.6    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Kupujúci oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady.

 

4.7    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na zrušenie zmluvy. Toto isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.

 

4.8    Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má Kupujúci právo na primeranú zľavu.

 

4.9    Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe; inak práva zaniknú.

 

4.10 Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

 

4.11 Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.

 

Oprava a úprava veci

 

4.12 Pri poskytovaní Služieb spočívajúcich v oprave alebo úprave veci Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe, ktorá je tri mesiace, ak záručná doba nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak.

 

4.13  Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

 

4.14 Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju Predávajúci neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má Kupujúci právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

 

4.15 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú.

 

4.16 Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta.

 

4.17 Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu  potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase jej trvania.

 

Článok 5

Uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady tovaru a služieb

(uplatňovanie Reklamácie)

 

5.1    Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho.

 

5.2    Práva zo zodpovednosti za vady veci (Tovaru) alebo Služby, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

5.3    Reklamáciu je možné uplatniť:

5.3.1    osobne v Prevádzkových priestoroch Predávajúceho,

5.3.2    telefonicky na tel. čísle +421 905 173 333;

5.3.3    písomne na adrese sídla Predávajúceho, alebo elektronicky emailom na adrese info@austriangrass.com .

 

5.4    Reklamáciu v Prevádzkových priestoroch Predávajúceho je možné uplatniť počas prevádzkových hodín v Po. – Pia. od 10,00 hod do 16,00 hod., u prítomného zamestnanca. Zamestnanec prítomný v Prevádzkových priestoroch je oprávnený a poverený vybavovať Reklamácie.

 

5.5    Ak Kupujúci uplatní práva zo zodpovednosti za vady, Predávajúci (jeho poverený zamestnanec) poučí Kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka (§ 622 až 623 Občianskeho zákonníka).

 

5.6    Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, Predávajúci určí spôsob vybavenia Reklamácie bez zbytočného odkladu (ihneď). V zložitých prípadoch Predávajúci určí spôsob vybavenia Reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru alebo Služby, Predávajúci určí spôsob vybavenia Reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

 

5.7    Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Predávajúci vybaví Reklamáciu bez zbytočného odkladu (t.j. ihneď). V odôvodnených prípadoch môže Predávajúci  Reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

 

5.8    Predávajúci vybaví Reklamáciu jedným zo zákonných spôsobov:

 

5.8.1    Odovzdaním opraveného Tovaru (výrobku) Kupujúcemu;

5.8.2    Výmenou Tovaru (výrobku);

5.8.3    Vrátením kúpnej ceny;

5.8.4    Vyplatením primeranej zľavy z ceny;

5.8.5    Uskutočnením písomnej výzvy Kupujúcemu na prevzatie plnenia;

5.8.6    Odôvodneným zamietnutím Reklamácie.

 

5.9    Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru (výrobku) za nový.

 

5.10 Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru (výrobku) uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť Reklamáciu zamietnutím podľa bodu 5.7.6 vyššie len na základe tzv. odborného posúdenia[2]. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Predávajúci nemôže od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie. 

 

5.11 Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru (výrobku) uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, Predávajúci je povinný v doklade o vybavení Reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať reklamovaný Tovar (výrobok) na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie osobe oprávnenej Predávajúcim na vykonávanie záručných opráv, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

5.12 Predávajúci je povinný pri uplatnení Reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení Reklamácie.

 

5.13 Ak je Reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (najmä telefonicky, emailom) Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď, spravidla elektronicky na emailovú adresu určenú Kupujúcim; ak nie je možné potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

 

5.14 Predávajúci je povinný o vybavení Reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

 

5.15 Vybavením Reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z.

 

5.16 Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, je Kupujúci oprávnený uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

 

Článok 6

Systém alternatívneho riešenia sporov a platforma RSO

 

6.1    Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

 

6.2    Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa bodu 6.1 vyššie odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Účelom podania návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu je mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

 

6.3    Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sa v spojitosti so Zmluvami uzatvorenými medzi Predávajúcim a Kupujúcim rozumejú:

 

6.3.1  Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 19 27, adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27; adresa na podávanie podaní v el.  podobe : ars@soi.sk alebo adr@soi.sk; Telefonické číslo: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41;

 

6.3.2  subjekty, ktoré sú zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na web stránke Ministerstva hospodárstva SR ako aj na stiahnutie na web stránke Predávajúceho www.austriangrass.com.  

 

6.4    Podmienky riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z., pričom vzor návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu tvorí Prílohu č. 1 tohto Reklamačného poriadku.

 

6.5    Riešiť spory týkajúce sa online nákupov tovaru a služieb u Predávajúceho bez toho, aby sa Kupujúci musel obrátiť na súd je možné aj cez platformu Európskej komisie – tzv. platforma „Riešenie sporov online“, ktorá je dostupná  na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks#heading-1 (ďalej ako „Platforma RSO“).

 

6.6    Platforma RSO nie je spojená so žiadnym obchodníkom. Prostredníctvom nej môže Kupujúci poslať sťažnosť schválenému orgánu pre riešenie sporov. Orgán pre riešenie sporov je nestranná organizácia alebo jednotlivec, ktoré pomáhajú spotrebiteľom a obchodníkom spor urovnať. Tento postup je známy ako alternatívne riešenie sporov a obvykle je rýchlejší a lacnejší ako súdne konanie.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 

7.1    Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim neupravené Reklamačným poriadkom sa spravujú aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z..

 

7.2    Znenie Reklamačného poriadku Predávajúci priebežne mení a dopĺňa, predovšetkým za účelom ich prispôsobovania meniacej sa právnej úprave na úseku ochrany spotrebiteľa. 

 

7.3    Na Zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vzťahuje Reklamačný poriadok v znení účinnom v deň uzatvorenia Zmluvy, t.j. Reklamačný poriadok v časovej verzií účinnej v deň uzatvorenia Zmluvy. Kupujúci obdrží od Predávajúceho Reklamačný poriadok vzťahujúci sa na uzatváranú Zmluvu pred uzatvorením Zmluvy, tak aby sa s ním mohol riadne oboznámiť.

 

7.4    Reklamačný poriadok v jeho jednotlivých časových verziách je dostupný na voľné stiahnutie na Web stránke Predávajúceho www.austriangrass.com. Predávajúci vydá na písomnú žiadosť Kupujúcemu (elektronickú alebo papierovú) kópiu Reklamačného poriadku vzťahujúceho sa na Zmluvu uzatvorenú s Kupujúcim, pričom účelne vynaložené náklady na vyhotovenie kópie Reklamačného poriadku (náklady na papier, toner, poštovné) znáša Kupujúci. 

 

7.5    Ak sa niektoré z ustanovení Reklamačného poriadku preukáže ako neplatné alebo neúčinné, použije sa namiesto neho ustanovenie Reklamačného poriadku, ktoré sa mu svojím zmyslom a účelom najviac približuje. Ak takého ustanovenia niet, použijú sa ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov aplikovateľných na zmluvné vzťahy so spotrebiteľmi.

 

7.6    Táto časová verzia VZP je účinná od 01.09. 2019.  

 

 

V Úľanoch nad Žitavou, dňa 01.09.2019                                          AustrianGrass, s.r.o

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha. č. 1  – Vzor návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu

 

 

NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

 

Údaje o spotrebiteľovi:

 

§ Meno a priezvisko:

 

§ Bydlisko:

 

§ Adresa na doručovanie:

 

§ Emailová adresa:

 

§ Telefonický kontakt:

 

Údaje o predávajúcom:

 

§ Obchodné meno: AustrianGrass s.r.o.

 

§ Sídlo: Žitavská č. 451/78, 941 03 Úľany nad Žitavou, Slovensko

 

§ IČO: 51 841 339

 

§ Emailová adresa: info@austriangrass.com

 

§  Webová stránka: www.austriangrass.com

 

§  Telefonický kontakt: + 421 905 173 333;

 

 

Detaily prípadu:

 

§ dátum nákupu/podpisu zmluvy:

 

§ dátum dodania:

 

§ miesto nákupu:

 

§ cena tovaru alebo služby:

 

§  spôsob platby (napríklad bankový prevod, hotovosť, šek, kreditná karta alebo debetná karta):

 

§ spôsob predaja (napríklad predajňa, elektronický obchod, iný predaj na diaľku (napr. ponukový katalóg, telefón), podomový predaj, predajná akcia, trh/veľtrh, aukcie alebo internetové aukcie):

 

§  dátum uplatnenia reklamácie:

 

§  dátum vybavenia reklamácie:

 

§  dátum uplatnenia žiadosti spotrebiteľa o nápravu:

 

 

Opis rozhodujúcich skutočností vrátane uvedenia informácie, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný (v prípade potreby pridajte ďalší list papiera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolupodpísaný vyhlasujem, že som vo veci nezaslal rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, vo veci nerozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

 

Dátum:

 

 

Podpis:

 

 [1] Bežnou kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá zaručuje zachovanie všetkých podstatných vlastností tovaru, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania Kupujúceho. Ak kvalita nie je predpísaná, Predávajúci môže predávať tovary alebo služby v nižšej ako bežnej kvalite, ak Kupujúceho upozorní na všetky rozdiely.

1.1   [2] Odborným posúdením sa rozumie písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej Predávajúcim na vykonávanie záručných opráv.