Všeobecné zmluvné podmienky pre spotrebiteľov účinné od 01.09.2019

Zmluvy uzatvárané na diaľku

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 

1.1   Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) vydané obchodnou spoločnosťou AustrianGrass s.r.o., Žitavská   451/78, 941 03 Úľany nad Žitavou, IČO: 51 841 339, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 48100/N (ďalej ako „Predávajúci“), upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá je spotrebiteľom v spojitosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku. 

 

1.2   Tieto VZP sa vzťahujú na zmluvy uzavreté na diaľku (ďalej ako „Zmluva“) s fyzickou osobou, ktorá je spotrebiteľom, t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej ako „Kupujúci“).

 

1.3   Pre účely týchto VZP sa rozumie:

 

1.3.1   Zmluvou uzavretou na diaľku zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, najmä využitím telefónu a elektronickej pošty (Email-u); 

 

1.3.2   Tovarom nové, použité alebo upravené veci alebo výrobky určené Predávajúcim  na ponuku Kupujúcemu (ďalej ako „Tovar“), najmä trávne koberce z vlastnej pestovateľskej činnosti Predávajúceho;

 

1.3.3   Službou odborné činnosti Predávajúceho určené Predávajúcim na ponuku Kupujúcemu (ďalej ako „Služba“), predovšetkým činnosti v oblasti realizácie záhrad a pokladania  trávnych kobercov;

 

1.3.4   Reklamačným poriadkom dokument vypracovaný Predávajúcim v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z.z., ktorý upravuje podmienky zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovarov a Služieb a uplatňovania reklamácie Kupujúcim (ďalej ako „Reklamačný poriadok“); Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

1.4   Tieto VZP upravujú postup pri uzatváraní Zmluvy, obsahujú informácie, ktorých poskytnutím si Predávajúci plní zákonnú informačnú povinnosť podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 205/2007 Z.z.“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej  mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“), základné informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, ako aj základné informácie o podmienkach ochrany osobných údajov. VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

Článok 2.

Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

 

2.1   Zmluva sa uzatvára na základe návrhu Kupujúceho na uzavretie zmluvy, t.j. na základe objednávky Kupujúceho (ďalej ako „Objednávka“).

 

2.2   Kupujúci môže Objednávku uskutočniť:

 

2.2.1   telefonicky prostredníctvom nasledovných telefónnych kontaktov Predávajúceho: +421 905 173 333;

2.2.2   elektronicky prostredníctvom Email-u zaslaného na adresu elektronickej pošty Predávajúceho info@austriangrass.com

2.2.3   osobne v priestoroch predajného miesta Predávajúceho nachádzajúceho sa v obci Mojzesovo; predajné miesto Predávajúceho je umiestnené oproti budove základnej školy situovanej na adrese Mojzesovo č. 505, 941 04  Mojzesovo (ďalej ako „Prevádzkové priestory“). Všeobecné zmluvné podmienky týkajúce sa osobného objednávania tovarov a služieb v Prevádzkových priestoroch sú k dispozícií v Prevádzkových priestoroch ako aj na web stránke Predávajúceho www.austriangrass.com  (ďalej ako „Web stránka“).

 

2.3   Predmetom Objednávky môžu byť Tovary a Služby Predávajúceho bližšie špecifikované v článku 3 týchto VZP. Predávajúci upozorňuje, že špecifikácia tovarov a služieb Predávajúceho nachádzajúca sa na Web stránke Predávajúceho (www.austriangrass.com) je výlučne informatívneho charakteru a nepredstavuje návrh Predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v z.n.p. (ďalej ako „Občiansky zákonník“).

 

2.4   Pri uskutočňovaní Objednávky Kupujúci informuje Predávajúceho o:

2.4.1   druhu Tovaru (Služby) o ktorú má záujem,

2.4.2   požadovanom množstve,

2.4.3   požadovanom čase a mieste dodania Tovaru alebo poskytnutia Služby,

2.4.4   požadovanom spôsobe dodania Tovaru alebo poskytnutia Služby,

2.4.5   požadovanom spôsobe úhrady ceny Tovaru (Služby),

2.4.6   svojich kontaktných údajoch (tel. číslo, adresa elektronickej pošty, doručovacia adresa) a identifikačných údajoch (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia) potrebných k vybaveniu Objednávky.

 

2.5   Počas uskutočňovania Objednávky Predávajúci oboznámi Kupujúceho s: 

a.   aktuálnym obchodným menom, sídlom, umiestnením Prevádzkových priestorov, aktuálnymi kontaktnými údajmi (telefónnym číslom a adresou elektronickej pošty) Predávajúceho vrátane adresy, na ktorej Kupujúci môže uplatniť reklamáciu;

b.   hlavnými vlastnosťami objednaného tovaru alebo charakterom objednanej služby;

c.   celkovou cenou tovaru/služby vrátane DPH, platobnými podmienkami vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a informácií o prípadnej povinnosti zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť Predávajúceho;

d.   dodacími podmienkami vrátane lehoty, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu,

e.   informáciami o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácie;

f.    informáciami o práve odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy, prípadne informáciou o tom, že Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, prípadne informáciou o okolnostiach, za ktorých stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

g.   informáciami o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru/ služby;

h.   informáciou o dĺžke trvania Zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú;

i.    ak ide o Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciou o podmienkach vypovedania Zmluvy,

j.    informáciou o minimálnej dĺžke trvania záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ak zo Zmluvy vyplýva pre Kupujúceho taký záväzok,

k.   informáciou o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;

 

2.6   Na základe údajov poskytnutých Kupujúcim podľa bodu 2.4 a údajov poskytnutých Kupujúcim po zohľadnení informácií obdržaných od Predávajúceho podľa bodu 2.5    Predávajúci spíše obsahové náležitosti Objednávky uskutočnenej Kupujúcim do objednávkového formulára vyhotoveného vo formáte PDF a takto vyplnený objednávkový formulár spolu (ďalej ako „Objednávkový formulár“) s aktuálnym vyhotovením účinných VZP, Reklamačného poriadku a formuláru na odstúpenie od Zmluvy zašle Kupujúcemu na jeho adresu elektronickej pošty za účelom potvrdenia správnosti obsahu vyplneného Objednávkového formuláru.

 

2.7   Ak obsah Predávajúcim podľa bodu 2.6 vyplneného Objednávkového formuláru zodpovedá Objednávke uskutočnenej Kupujúcim, Kupujúci svojím podpisom na Objednávkovom formulári potvrdí svoju Objednávku (ďalej ako „Potvrdenie objednávky“) a potvrdenú Objednávku zašle na akceptáciu (prijatie) Predávajúcemu na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.

 

2.8   Pri Potvrdení objednávky Kupujúci súčasne vyznačením príslušného políčka na Objednávkovom formulári potvrdí, či:

2.8.1   bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť dojednanú cenu, a či

2.8.2   od Predávajúceho obdržal popis hlavných vlastností tovaru / charakteru služby, spôsobe ich použitia, montáže a údržby, uschovávania a rizík použitia resp. nebezpečenstva vyplývajúceho z nesprávneho použitia, a či

2.8.3   od Predávajúceho obdržal aktuálne vyhotovenie účinných VZP, Reklamačného poriadku a formulára na odstúpenie od Zmluvy. Vyznačením príslušného políčka podľa predchádzajúcej vety a Potvrdením objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa so VZP a Reklamačným poriadkom oboznámil a že s nimi súhlasí.

 

2.9   Potvrdenie objednávky Kupujúcim je možné uskutočniť:

2.9.1   pripojením zaručeného elektronického podpisu alebo

2.9.2   pripojením vlastnoručného podpisu k vytlačenému vyhotoveniu Objednávkového formulára

(ďalej ako len „Potvrdená objednávka“). 

2.10 Objednávku potvrdenú postupom podľa bodu 2.9.1 zašle Kupujúci Predávajúcemu na akceptáciu elektronicky na adresu jeho elektronickej pošty info@austriangrass.com. Objednávku potvrdenú postupom podľa bodu 2.9.2 zašle Kupujúci Predávajúcemu na akceptáciu elektronicky tak, že vlastnoručne podpísané vytlačené vyhotovenie Objednávkového formulára naskenuje a vo formáte PDF ho zašle Predávajúcemu na adresu jeho elektronickej pošty.

 

2.11 Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená momentom akceptovania (prijatia) Kupujúcim Potvrdenej objednávky zo strany Predávajúceho (ďalej aj ako „Prijatie  objednávky“). Prijatie Potvrdenej objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po doručení Kupujúcim Potvrdenej objednávky na adresu elektronickej pošty Predávajúceho a to zaslaním potvrdenia o uzavretí Zmluvy na adresu elektronickej pošty Kupujúceho. Objednávka prijatá Predávajúcim je momentom zaslania potvrdenia o uzavretí Zmluvy Kupujúcemu záväzná pre obe zmluvné strany (ďalej ako „Záväzná objednávka“).

 

2.12 Do momentu Prijatia objednávky zo strany Predávajúceho má Kupujúci možnosť svoju Potvrdenú objednávku zrušiť (ďalej ako „Storno objednávky“) alebo žiadať jej zmenu.

 

2.13 Storno alebo zmena Záväznej objednávky ( t.j. objednávky po jej Prijatí Predávajúcim) je možná len na základe osobitnej dohody Predávajúceho s Kupujúcim. Predávajúci upozorňuje, že ak sa Kupujúci rozhodne pre Storno Záväznej objednávky vo vzťahu k tovaru, pri ktorom nie je možnosť odstúpenia od Zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. (viď články 3.24 a nasl. VZP) Predávajúcemu vzniká nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v spojitosti s plnením takto zrušenej záväznej Objednávky. 

 

2.14 Zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim tvorí Záväzná objednávka (t.j. Predávajúcim prijatá Potvrdená objednávka), tieto VZP a Reklamačný poriadok, a to v rozsahu v akom sa Predávajúci a Kupujúci od ustanovení VZP a Reklamačného poriadku neodchýlili v Záväznej objednávke. Odchýlne dojednania uvedené v Záväznej objednávke majú prednosť pre ustanoveniami týchto VZP a Reklamačného poriadku.

 

2.15 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako aj vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho sa spravujú Zmluvou, VZP, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami aplikovateľných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z..

 

2.16 Dokumenty tvoriace Zmluvu Predávajúci uchováva v elektronickej aj papierovej podobe. Zmluva nie je prístupná neoprávneným osobám. Predávajúci vydá Kupujúcemu na jeho písomnú žiadosť kópiu uzatvorenej Zmluvy, pričom účelne vynaložené náklady na vyhotovenie kópie Zmluvy (náklady na papier, toner, poštovné) znáša Kupujúci. 

 

Článok 3

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

3.1   Na základe uzatvorenej Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar alebo poskytnúť službu uvedené v Záväznej objednávke a Kupujúci sa zaväzuje Tovar/Službu prevziať a zaplatiť dojednanú cenu.

 

3.2   Predmetom Objednávky Kupujúceho môžu byť Tovary a Služby Predávajúceho bližšie špecifikované a popísané na Web stránke predávajúceho (www.austriangrass.com). Popis Tovarov a Služieb je výlučne informatívneho charakteru a nepredstavuje návrh Predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.  

 

3.3   Predávajúci predáva Tovar v bežnej kvalite, t.j. v kvalite, ktorá zaručuje zachovanie všetkých podstatných vlastností tovaru, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania Kupujúceho.

 

3.4   Predávajúci poskytuje bezpečné Služby, t.j. služby, ktoré za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavujú nebezpečenstvo alebo ich poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo.

 

3.5   S hlavnými vlastnosťami Tovaru a s charakterom Služby oboznámi Predávajúci Kupujúceho počas uskutočňovania Objednávky Kupujúcim, pred jej potvrdením zo strany Kupujúceho. Predávajúci informuje Kupujúceho najmä:

 

3.5.1   o vlastnostiach predávaného Tovaru alebo charaktere poskytovanej Služby,

3.5.2   o spôsobe použitia, montáže a údržby Tovaru ako aj o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia, montáže alebo údržby,

3.5.3   o podmienkach uchovávania a skladovania,

3.5.4   o riziku súvisiacom s poskytovanou Službou.

 

3.6   Ak je to potrebné s ohľadom na povahu Tovaru / na charakter poskytovanej Služby, spôsob a dobu používania Tovaru/spôsob a dobu využívania Služby, Predávajúci informácie podľa bodu 3.5 uvedie v alebo pripojí k Objednávkovému formuláru podľa bodu 2.6 VZP.    

 

Cena a platobné podmienky:

 

3.7   Cenník Tovarov a Služieb nachádzajúci sa na Web stránke Predávajúceho (www.austriangrass.com) je výlučne informatívneho charakteru. Cenník Predávajúci priebežne aktualizuje, avšak pre zmluvné strany je vždy záväzná výlučne cena Tovaru alebo Služieb dojednaná v Zmluve.   

 

3.8   S celkovou cenou objednaného Tovaru alebo Služby s DPH a s platobnými podmienkami vrátane nákladov na dopravu, dodanie, balné, poštovné a informácií o prípadnej povinnosti zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku oboznámi Predávajúci Kupujúceho pred potvrdením Objednávky zo strany Kupujúceho, a to spravidla ich uvedením  v Objednávkovom formulári podľa bodu 2.6 VZP.

 

3.9   Celková cena za Tovar alebo Službu vrátane nákladov na dopravu, dodanie, balné, poštovné (ďalej ako „Cena“) je splatná vo výške a spôsobom dojednaným v Záväznej  objednávke. Cenu je spravidla možné uhradiť:  

 

3.9.1   v hotovosti pri zaslaní Tovaru na dobierku k rukám poštového doručovateľa;

3.9.2   v hotovosti k rukám prepravcu zabezpečujúceho dodanie Tovaru Kupujúcemu v prípade ak si Kupujúci objednal tovar aj s dopravou;

3.9.3   v hotovosti k rukám Predávajúceho pred začatím poskytovania Služby;

3.9.4   bezhotovostne pred dodaním Tovaru alebo začatím poskytovania Služby prevodom na bankový účet Predávajúceho;

3.9.5   Iným spôsobom osobitne dojednaným medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

3.10  Pri bezhotovostnej platbe je Cena splatná do 14 dní od vystavenia daňového dokladu, pričom Cena sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na  bankový účet Predávajúceho. Omeškanie Kupujúceho s úhradou Ceny má za následok možnosť predĺženia lehoty na dodanie Tovaru alebo Služby zo strany Predávajúceho o počet dní omeškania Kupujúceho s úhradou Ceny. Omeškanie s úhradou Ceny o viac ako 3 pracovné dni zakladá podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Kupujúceho oprávňujúce Predávajúceho k odstúpeniu od Zmluvy.

 

3.11 Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o kúpe Tovaru (poskytnutí Služby), v ktorom je uvedené obchodné meno, sídlo, dátum predaja, názov a množstvo tovaru (druh služby), cena jednotlivého tovaru (služby) a celková cena, ktorú Kupujúci zaplatil. Pri predaji Tovaru s následnou dodávkou doklad obsahuje aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.

Dodacie podmienky

 

3.12 Lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar alebo poskytnúť Službu dojednajú zmluvné strany spravidla v Záväznej objednávke. Pokiaľ zo Záväznej objednávky nevyplýva niečo iné:

 

3.12.1  Predávajúci dodáva Tovar a Služby do 14 dní od prijatia (akceptácie) Potvrdenej objednávky v prípade úhrady Ceny v hotovosti podľa bodov 3.9.1 až 3.9.3;

 

3.12.2  Predávajúci dodáva Tovar a Služby do 14 dní od prijatia (akceptácie) Potvrdenej objednávky v prípade bezhotovostnej úhrady Ceny podľa bodov 3.9.4;

 

3.13 Ak je predmetom Zmluvy dodanie:

 

3.13.1  Tovaru, ktorého výroba je závislá na priaznivých poveternostných podmienkach (napr. trávny koberec),

3.13.2  Služby, ktorej poskytnutie je závislé na priaznivých poveternostných podmienkach (napr. pokládka trávneho koberca),

 

Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje Kupujúceho ak z dôvodov nepriaznivých poveternostných podmienok, resp. iných objektívne neovplyvniteľných dôvodov nie je zo strany Predávajúceho možné dodržať termín dodania Tovaru / poskytnutia Služby a zmluvné strany sa dohodnú na novom termíne dodania Tovaru / poskytnutia Služby.

 

3.14 Ak z dôvodov nepriaznivých poveternostných podmienok, resp. iných objektívne neovplyvniteľných dôvodov sa plnenie stane nemožným, Predávajúci Kupujúceho o uvedenej skutočnosti bez zbytočného odkladu informuje a zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe a lehote vrátenia Kupujúcim uhradenej Ceny.

 

3.15 Miesto dodania, do ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar alebo miesto v ktorom sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Služby dojednajú zmluvné strany spravidla v Objednávke.

 

3.16 Pokiaľ zo Záväznej objednávky nevyplýva niečo iné Predávajúci dodáva Tovar a Služby v mieste Prevádzkových priestorov v Mojzesove (nachádzajúce sa oproti základnej škole Mojzesovo 505, 941 04  Mojzesovo). V prípade dodania Tovaru v Prevádzkových priestoroch si Predávajúci splní povinnosť dodať Tovar tým, že Kupujúcemu umožní nakladať s Tovarom v dojednanom čase (bod 3.12) v Prevádzkových priestoroch. Zabezpečenie následnej ďalšej prepravy Tovaru je zodpovednosťou Kupujúceho, ktorý na vlastné náklady a zodpovednosť  je povinný zabezpečiť odvoz Tovaru.

 

3.17 Ak miestom dodania Tovaru je miesto odlišné od Prevádzkových priestorov, Predávajúci zabezpečí prepravu (doručenie) Tovaru do miesta dodania. Náklady spojené s dodaním (doručením) Tovaru do miesta dodania vrátane prípadných nákladov na špeciálny obalový alebo prepravný materiál (napr. prepravné palety) sú súčasťou Ceny, pričom Predávajúci oboznámi Kupujúceho s ich presnou výškou pred Potvrdením objednávky (bod 2.7). V prípade dodania Tovaru do miesta odlišného od Prevádzkových priestorov si Predávajúci splní povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tým, že zabezpečí jeho doručenie (dovoz) v dojednanom čase do dojednaného miesta dodania.

 

3.18 Kupujúci je povinný prevziať Tovar pri dodaní. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný  skontrolovať neporušenosť obalu / prepravného obalu (napr. prepravných paliet) Tovaru. Zistené nedostatky je Kupujúci povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. V prípade Tovaru podliehajúceho rýchlej skaze (napr. rolky trávneho koberca) je Kupujúci povinný zistené nedostatky oznámiť bezodkladne, najneskôr deň nasledujúci po kúpe.

 

3.19 Prevzatím Tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy (Tovaru). Uvedené platí aj v prípade, ak Kupujúci, v rozpore so Zmluvou, v mieste dodania riadne a včas neprevezme Tovar. 

 

3.20 Vlastnícke právo k Tovaru nadobúda Kupujúci zaplatením Ceny. Ak Kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí Tovar pred nadobudnutím jeho vlastníctva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.

 

3.21 Ak z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné Tovar doručovať opakovane, Kupujúci znáša náklady opakovaného doručenia. V prípade, že Kupujúci v rozpore so Zmluvou Tovar bezdôvodne neprevezme, Predávajúcemu vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s doručovaním Tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia Tovaru vzniknú. V prípade ak predmetom kúpy podľa Zmluvy je trávny koberec (t.j. tovar podliehajúci rýchlej skaze a ktorý nie je možné uskladniť ani opakovane doručovať), škoda na Tovare (trávnom koberci), ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva na tovare na Kupujúceho nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť riadne a včas Cenu.  

 

Zánik Zmluvy

 

i. Odstúpenie od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.

 

3.22 Kupujúci je v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

 

3.23  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy postupom podľa bodu 3.22 týchto VZP, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

3.24 Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy postupom podľa bodu 3.22 týchto VZP v prípadoch uvedených zákone č. 102/2014 Z.z.. Pokiaľ sa jedná o Zmluvy, ktorých predmetom je dodanie Tovaru Predávajúcim alebo poskytnutie Služieb Predávajúcim, Kupujúci nemôže odstúpiť najmä od Zmluvy, ktorej predmetom je:

 

3.24.1  poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby;

 

3.24.2  predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

 

3.24.3  predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, najmä predaj trávneho koberca;

 

3.24.4  vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho;

 

3.25 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 3.22 týchto VZP u Predávajúceho v listinnej podobe na adrese sídla alebo elektronicky na elektronickej adrese info@austriangrass.com, prípadne v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola Zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy (ďalej „Oznámenie o odstúpení od zmluvy“).

 

3.26 Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý obdržal od Predávajúceho elektronicky (viď bod 2.6 týchto VZP) alebo môže použiť vzor formuláru, ktorý je voľne dostupný na stiahnutie na Web stránke Predávajúceho (www.austriangrass.com). Vzor formulára na odstúpenie od Zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. takisto tvorí aj Prílohu č. 1 týchto VZP. 

 

3.27 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 3.22 týchto VZP.

 

3.28 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Ak Kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, Predávajúci Kupujúcemu vracia výlučne náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

 

3.29 Predávajúci platby vracia rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal, ibaže Kupujúci v Oznámení o odstúpení od zmluvy nepožiada o iný spôsob vrátenia platieb.

 

3.30 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť na adresu sídla Predávajúceho alebo v Prevádzkových priestoroch v Mojzesove (nachádzajúce sa oproti základnej škole Mojzesovo 505, 941 04  Mojzesovo). Pri spätnom zasielaní Tovaru Kupujúci priloží kópiu dodacieho listu a dokladu o kúpe Tovaru (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie Tovaru a informáciu o zvolenom spôsobe vrátenia platieb.

 

3.31 Pri odstúpení od Zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, a to aj v prípade, že Tovar nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom bežnej pošty (poštového doručovateľa). Tovar nie je Kupujúci oprávnený zasielať Predávajúcemu späť na dobierku, takéto zásielky Predávajúci nepreberá.

 

3.32 Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 3.28 týchto VZP pred tým, ako mu je Kupujúcim späť zaslaný Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Vzhľadom na uvedené Predávajúci odporúča zasielať Tovar späť spolu s Oznámením o odstúpení od Zmluvy (resp. spolu s formulárom podľa prílohy č. 1 týchto VZP).

 

3.33 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, najmä ak Predávajúci po obdržaní vráteného Tovaru zistí, že vrátený Tovar je poškodený, znečistený, opotrebovaný, alebo (čo i len čiastočne) spotrebovaný.

 

3.34 Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Služieb Predávajúcim a pred začatím poskytovania Služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.

 

ii. Odstúpenie podľa ustanovení Občianskeho zákonníka

 

3.35 Z dôvodov iných ako uvedených v zákone č. 102/2014 Z.z. je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodov, za podmienok a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku a v zákone č. 250/2007 Z.z..

 

3.36  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak:

 

3.36.1  Kupujúci riadne a včas neuhradil Cenu;

3.36.2  Kupujúci riadne a včas tovar neprevzal alebo riadne a včas neumožnil poskytnutie Služby;

 

3.37 Predávajúci bezodkladne upovedomí Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy, a to spôsobom rovnakým, akým došlo k prijatiu (akceptovaniu) Objednávky zo strany Predávajúceho. Ak Kupujúci uhradil Cenu (jej časť) Predávajúcemu už pred tým, než Predávajúci odstúpil od Zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky obdržané platby bez zbytočného odkladu, najneskôr avšak do 3 pracovných dní od odstúpenia od Zmluvy. Predávajúci vracia Kupujúcemu platby bezhotovostne na bankový účet, ktorý na tento účel oznámi Kupujúci Predávajúcemu, alebo na bankový účet z ktorého Kupujúci úhradu Ceny (časti Ceny) uskutočnil.

 

iii. Výpoveď

 

3.38 V prípade Zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú je Zmluvu možné vypovedať v zákonnej lehote v zmysle ustanovenia § 582 Občianskeho zákonníka.

 

Článok 4

Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru

 

4.1   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.

 

4.2   Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí (napr. rolky trávneho koberca) sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

 

4.3   Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitý Tovar, záručná doba je 12 mesiacov.

 

4.4   Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

4.5   Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

 

4.6   V súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka má Kupujúci nasledovné nároky z vád:

 

4.6.1   ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená;

4.6.2   Kupujúci môže namiesto odstránenia vady podľa bodu 4.6.1 vyššie požadovať výmenu veci (Tovaru), alebo ak sa vada týka len súčasti veci (Tovaru), výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

 

4.7   Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec (Tovar) za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

4.8   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec (Tovar) mohla riadne užívať ako vec (Tovar) bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci (Tovaru) alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec (Tovar) riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.j. najmä vady, ktoré nebránia tomu, aby sa vec (Tovar) mohla riadne užívať ako vec bez vady) má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Ceny.

 

4.9   Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

 

4.10 Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.

 

4.11 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe; inak práva zaniknú.

Článok 5

Zodpovednosť Predávajúceho za vady Služieb 

 

Zhotovovanie veci na zákazku

 

5.1   Pri poskytovaní Služieb spočívajúcich v zhotovovaní veci na zákazku Predávajúci zodpovedá za vady veci zhotovovanej na zákazku, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, ak záručná doba nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak.

 

5.2   Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci a ak Kupujúci prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

 

5.3   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Kupujúci oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady.

 

5.4   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na zrušenie zmluvy. Toto isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.

 

5.5   Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má Kupujúci právo na primeranú zľavu.

 

5.6   Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe; inak práva zaniknú.

 

Oprava a úprava veci

 

5.7   Pri poskytovaní Služieb spočívajúcich v oprave alebo úprave veci Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe, ktorá je tri mesiace, ak záručná doba nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak.

 

5.8    Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

 

5.9   Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju Predávajúci neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má Kupujúci právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

 

5.10 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe; inak práva zaniknú.

Článok 6

Uplatňovanie zodpovednosti predávajúceho za vady Tovaru alebo Služieb

 

 

6.1   Pri uplatňovaní zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru alebo Služby (ďalej ako „Reklamácia“) postupuje Predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku, ktorý podrobne upravuje zodpovednosť Predávajúceho, výluku zodpovednosti Predávajúceho, práva Kupujúceho, dĺžku záručnej doby, spôsob uplatnenia Reklamácie a jej vybavenia zo strany Predávajúceho.

 

6.2   Aktuálne znenie Reklamačného poriadku obdrží Kupujúci od Predávajúceho pred potvrdením Objednávky (viď bod 2.6 týchto VZP). Aktuálne platné znenie Reklamačného poriadku je tiež voľne dostupné na stiahnutie na Web stránke Predávajúceho (www.austriangrass.com).  

 

6.3   Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú.

 

6.4   Reklamáciu je možné uplatniť:

6.4.1  osobne v Prevádzkových priestoroch v Mojzesove (nachádzajúce sa oproti základnej škole Mojzesovo 505, 941 04  Mojzesovo);

6.4.2 telefonicky na čísle + 421 905 1753 333;

6.4.3  písomne na adrese sídla Predávajúceho, alebo elektronicky emailom na adrese  info@austriangrass.com

 

6.5   Predávajúci je povinný pri uplatnení Reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

 

6.6   Predávajúci je povinný o vybavení Reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

Článok 7

Systém alternatívneho riešenia sporov a platforma RSO

 

7.1   Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

 

7.2   Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa bodu 7.1 vyššie odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Účelom podania návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu je mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

 

7.3   Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sa v spojitosti so Zmluvami uzatvorenými medzi Predávajúcim a Kupujúcim rozumejú:

 

7.3.1 Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 33 19 27, adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27; adresa na podávanie podaní v el.  podobe : ars@soi.sk alebo adr@soi.sk; Telefonické číslo: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41;

 

7.3.2 subjekty, ktoré sú zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na web stránke Ministerstva hospodárstva SR ako aj na stiahnutie na Web stránke Predávajúceho (www.austriangrass.com).

 

7.4   Podmienky riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z..

 

7.5   Riešiť spory týkajúce sa online nákupov tovaru a služieb Predávajúceho bez toho, aby sa Kupujúci musel obrátiť na súd je možné aj cez platformu Európskej komisie – tzv. platforma „Riešenie sporov online“, ktorá je dostupná  na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks#heading-1 (ďalej ako „Platforma RSO“).

 

7.6   Platforma RSO nie je spojená so žiadnym obchodníkom. Prostredníctvom nej môže Kupujúci poslať sťažnosť schválenému orgánu pre riešenie sporov. Orgán pre riešenie sporov je nestranná organizácia alebo jednotlivec, ktoré pomáhajú spotrebiteľom a obchodníkom spor urovnať. Tento postup je známy ako alternatívne riešenie sporov a obvykle je rýchlejší a lacnejší ako súdne konanie.

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov

8.1   Pri spracúvaní osobných údajov sa Predávajúci (v právnom postavení prevádzkovateľa) riadi primárne ustanoveniami Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”). Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov ďalej riadi aj aplikovateľnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (t.j. najmä jeho Prvou časťou s výnimkou § 2 a § 5, Štvrtou časťou, Piatou časťou a Šiestou časťou predovšetkým § 78), ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä predpismi v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, v oblasti vedenia účtovníctva, daňovej dokumentácie a v oblasti správy registratúry.

 

8.2   Dôvody, účely a právne základy spracúvania osobných údajov, sprístupňovanie osobných údajov, ich prenos a dobu ich uchovávania podrobne upravujú podmienky ochrany osobných údajov (ďalej ako „Podmienky ochrany osobných údajov“). Podmienky ochrany osobných údajov podrobne upravujú aj práva Kupujúceho ako dotknutej osoby.

 

8.3   Aktuálne znenie Podmienok ochrany osobných údajov obdrží Kupujúci od Predávajúceho pred Potvrdením objednávky. Aktuálne platné znenie Podmienok ochrany osobných údajov je tiež dostupné na stiahnutie na Web stránke Predávajúceho (www.austriangrass.com).  

 

Článok 9

Ochrana autorských a ostatných práv v oblasti duševného vlastníctva

 

9.1   Predávajúci disponuje užívateľskými právami k doméne www.austriangrass.com a je držiteľom výhradnej licencie podľa zákona č. 185/2015 Z.z. na výkon majetkových práv autora ku grafickému dizajnu Web stránky www.austriangrass.com, a to na všetky spôsoby použitia diela, bez vecného a územného obmedzenia. Predávajúci súčasne vykonáva majetkové práva autora k obsahovej (textovej) časti Web stránky a k ostatným jej častiam, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z.z..

 

9.2   Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho sa zakazuje, s výnimkou zákonných licencií, akékoľvek používanie autorsky chráneného obsahu, údajov a informácií obsiahnutých na Web stránke, ich spracovanie, zaradenie do súborného diela, verejné rozširovanie alebo iné sprístupňovanie verejnosti (iný verejný prenos) na komerčné účely a potreby.

 

9.3   Právnej ochrane podlieha aj technické a grafické riešenie, návrh a štruktúra Web stránky a jej zdrojový kód. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho sa zakazuje akékoľvek používanie, vrátane spracovania akýchkoľvek prvkov použitých v rámci technického a grafického riešenia a štruktúry Web stránky.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 

10.1 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim neupravené Zmluvou, týmito VZP ani Reklamačným poriadkom sa spravujú aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z..

 

10.2 Znenie VZP Predávajúci priebežne mení a dopĺňa, predovšetkým za účelom ich prispôsobovania meniacej sa právnej úprave na úseku ochrany spotrebiteľa. 

 

10.3 Na Zmluvu sa vzťahujú tie VZP, ktoré sú účinné v deň uzatvorenia Zmluvy, t.j. VZP v časovej verzií účinnej v deň uzatvorenia Zmluvy. Kupujúci obdrží od Predávajúceho účinné VZP vzťahujúce sa na uzatváranú Zmluvu pred potvrdením Objednávky ( bod 2.6 VZP).

 

10.4 VZP v ich jednotlivých časových verziách sú dostupné na stiahnutie na Web stránke Predávajúceho (www.austriangrass.com). Predávajúci vydá na písomnú žiadosť Kupujúcemu (elektronickú alebo papierovú) kópiu VZP vzťahujúcich sa na Zmluvu uzatvorenú s Kupujúcim, pričom účelne vynaložené náklady na vyhotovenie kópie VZP (náklady na papier, toner, poštovné) znáša Kupujúci. 

 

10.5 Ak sa niektoré z ustanovení VZP preukáže ako neplatné alebo neúčinné, použije sa namiesto neho ustanovenie VZP, ktoré sa mu svojím zmyslom  účelom najviac približuje. Ak takého ustanovenia VZP niet, použijú sa ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov aplikovateľných na zmluvné vzťahy so spotrebiteľmi.

 

10.6 Táto časová verzia VZP je účinná od 01.09. 2019. Prílohou VZP je vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

 

 

V Úľanoch nad Žitavou, dňa 01.09.2019                                          AustrianGrass, s.r.o

                                                                                                           

 

Príloha č. 1

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

– Komu:  AustrianGrass s.r.o., Žitavská   451/78, 941 03 Úľany nad Žitavou, IČO: 51 841 339, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 48100/N, email info@austriangrass.com

 

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

 

 

 

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

 

 

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

 

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

 

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

 

 

 

– Dátum …………..

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.